פירוט מקומות חנייה לסטודנטים עובדים

מיקומי הרשאות חניה - סטודנט עובד
מקום העבודהסימון על תואזורי חניה
אב"תאבQ
אוירונאוטיקה וחללאחE
ארכיטקטורהארX2
ביולוגיהביS1+S3
בית הסטודנט בסB+J
בית מדרשמדA
בית ספר בינלאומיבנX1
בנין אולמן אוO+R
בנין סנאט + ס.מרכזיתסD+N
גן אקולוגיחקV
דנצינגרדנL+M
הוראת המדעים טכR2
הנדסה אזרחיתאזw
הנדסה ביו-רפואיתברN
הנדסה חקלאיתחקV
הנדסה כימית הכT1+T2
הנדסת חומריםחוL+N+O
הנדסת חשמלחשL+N+O
הנדסת מזוןמזS2+T1
הנדסת מכונות מכE
השירות הפסיכולוגישפט*
חקר הבניה חבW2
יחידת הביטחוןבעפ"י החלטת מנב"ט
כח אדם טכנולוגיכטM
כימיהכS+S3
לימודי חוץ*H
לימודים כלליים הומניסטייםלכR
מדעי החיים ביS1+S3
מדעי המחשבמחC
מוסד נאמןנאC
מיקרו/ננו אלקטרוניקהאלN+R1
מכון המים שרX2
מכון המתכות ממN+O
מכינה (קדם-אקדמי)מP
מל"ת לתS4
מצב מוצק מצR
מרכז המחשביםרחR
משרד מעונות ראשימעD
מתמטיקהמאX2
פארק גוטווירט אגU
פורשהיימרפוC
פיסיקהפזO+R
פר"חפרN
צ'רצ'ילצA
קולר נN+K
רכש + מחסן כללירכQ
תעשיה וניהולנN+K