כתב התחייבות – לימודי חוץ

כתב התחייבות -לימודי חוץ

  • הנך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).
  • אין כפל תוויות או אישורי כניסה על אותו הרכב – התווית התקפה לצורך פיקוח, הינה התווית של יחידת הבטחון.
  • במידה והרכב רשום כבר במערכת אין צורך לצרף רישיון רכב. אם זהו רכב שלא מופיע אצלנו במערכת עליך להציג רישיון רכב או לצרף צילום של רישיון הרכב.
  בנוסף, אם מדובר ברכב מליסינג פרטי, יש להציג הסכם רכישה. במידה ומדובר ברכב חברה, יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
 • Max. file size: 20 MB.
 • Max. file size: 20 MB.
  1. הנני מתחייב/ת להדביק את התווית בחזית שמשת המכונית במקום בולט (בדבק המקורי בלבד) אין לבצע כל שינוי בתווית.
  2. הנני מתחייב/ת לא להעביר את התווית לאדם אחר או לרכב אחר.
  3. הנני מתחייב/ת למלא אחר הנהלים הנהוגים בקמפוס, למלא אחר הוראות קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי מטעמו ולשמור על חוקי התנועה בתוך הקמפוס.
  4. אני מקבל/ת תווית אישית בצבע "כחול" המיועדת לסטודנטים בטכניון – שתוקפה למשך השנה האקדמית הנוכחית. בימים א' – ה', בין השעות 07:00 עד 15.30 הכניסה והחנייה מותרת רק במגרשי הפריפריה. ידוע לי כי במועדים אלה החנייה בכל מקום אחר בטכניון אסורה. בימים א' – ה' לאחר השעה 15:30 ועד 07.00 בבוקר למחרת, ובסופי שבוע, החניה מותרת גם בכביש ההיקפי (מסלול אוטובוסים בקו שרות) למעט בחנייה לתוויות אדומות ובמקומות המפורטים בסעיף 5.
  מגרשי פריפריה: א. מתחם חניה פנימי בחלקו העליון של הטכניון אחרי בנין קנדה (היחידה ללימודי חוץ) באזור המסומן לתוויות כחולות. ב. מגרש חניה חיצוני בצמוד לשער המזרחי (נשר).
  1. החניה באזורים המוגדרים: לבעלי היתר מיוחד, דיירי מעונות, מורשים בלבד, חניונים הסגורים במחסומים, אסורה!
  2. כל חנייה שאינה בהתאם לאמור בסעיפים 1-5 תהווה הפרה של תנאי היתר החנייה. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי הפרה כאמור תאפשר לטכניון לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, בהתאם לשיקול דעתו: החרמת התווית, הטלת קנס, גרירת הרכב (הכרוכה בכניסה אל הרכב לשם גרירתו) וחיובי בתשלום הוצאות הגרירה, סנדול הרכב וחיוב בהוצאות הסנדול, הדבקת מדבקות על שמשת הרכב, מניעת כניסת הרכב לקמפוס. גובה הקנס במהלך שנת הלימודים הנוכחית יעמוד על מאה ₪,עם זאת גובה הקנס על חניה במקום המותר לבעלי "תו חניה לנכה" יעמוד על חמש מאות ₪ ואני מסכים/ה לכך שבאם יינתן לי קנס הוא ייגבה על-ידי מחלקת חשבונות סטודנטים ישירות מחשבון הבנק שלי, על-פי פרטי ההוראה לחיוב חשבון הבנק שמסרתי שם.
  3. ידוע לי, כי שטח הקמפוס הינו שטח פרטי והנני נותן הסכמתי לעריכת חיפוש ברכבי בעת כניסתי ו/או בעת יציאתי מהקמפוס אם וכאשר יורה כך קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי שיפעל מטעמו. ידוע לי, כי הסכמותיי בכתב התחייבות זה, לרבות כלל סעיפיו, מהוות תנאי לקבלת תווית החנייה.
  4. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי התשלום בגין התווית ייגבה על-ידי מחלקת חשבונות סטודנטים ישירות מחשבון הבנק שלי, על-פי פרטי ההוראה לחיוב חשבון בנק שמסרתי שם.
  5. הנני מצהיר/ה, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס זה הם מלאים ואמתיים.
 • Max. file size: 20 MB.
  אישור זה ניתן ע"י משרדי היחידה ללימודי חוץ