כתב התחייבות – לימודי חוץ – צבירה לתואר – 2017

כתב התחייבות - לימודי חוץ - צבירה לתואר - 2017

  • הנך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).
  • אין כפל תוויות או אישורי כניסה – התווית התקפה לצורך פיקוח, הינה התווית של יחידת הבטחון.
  • עליך להציג רישיון רכב או לצרף צילום של רישיון הרכב.
  • המבקש תווית כניסה עבור הרכב שהונפקה עבורו תווית בשנה האחרונה, לא נדרש לצרף ו/או להציג אישורים נוספים.
  בנוסף, במידה ומדובר ברכב מליסינג פרטי, יש להציג הסכם רכישה. במידה ומדובר ברכב חברה, יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
 • * בחידוש תווית לרכב הקיים במערכת- אין צורך בצירוף מסמכים
  1. הנני מתחייב/ת להדביק את התווית בחזית שמשת המכונית במקום בולט (רצוי בחלק העליון מאחורי הראי).
  2. הנני מתחייב/ת לא להעביר את התווית לאדם אחר או לרכב אחר.
  3. הנני מתחייב/ת למלא אחר הנהלים הנהוגים בקמפוס, למלא אחר הוראות קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי מטעמו, לשמור על חוקי התנועה בתוך הקמפוס ולחנות את רכבי בהתאם לתמרורים ומגרשי החנייה בהתאם לצבע התווית שקיבלתי.
  4. אני מקבל/ת תווית אישית בצבע "כחול" המיועדת לסטודנטים בטכניון – שתוקפה למשך השנה האקדמית הנוכחית. בתקופת הלימודים: בימים א' – ה', בין השעות 07:00 עד 15.30 הכניסה והחנייה מותרת בכל מקום שלא סומן כמקום חנייה לתוויות אדומות. ידוע לי כי במועדים אלה החנייה בכל מקום אחר בטכניון אסורה. בימי הלימודים א' – ה' לאחר השעה 15:30 ועד 07.00 למחרת, בסופי שבוע ובחגים, החניה מותרת בכל מקום ולפי קביעת קצין הביטחון של הטכניון מלבד המקומות שסומנו כחניה לתוויות אדומות ו/או חנייה לעובדים בלבד.
  5. כל חנייה שאינה בהתאם לאמור בסעיפים 3 – 4 תהווה הפרה של תנאי היתר החנייה. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי הפרה כאמור תאפשר לטכניון לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, בהתאם לשיקול דעתו: החרמת התווית, הטלת קנס, גרירת הרכב (הכרוכה בכניסה אל הרכב לשם גרירתו) וחיובי בתשלום הוצאות הגרירה, סנדול הרכב וחיוב בהוצאות הסנדול, הדבקת מדבקות על שמשת הרכב. גובה הקנס במהלך שנת הלימודים הנוכחית יעמוד על מאה ₪, ואני מסכים/ה לכך שבאם יינתן לי קנס הוא ייגבה על-ידי מחלקת חשבונות סטודנטים ישירות מחשבון הבנק שלי, על-פי פרטי ההוראה לחיוב חשבון הבנק שמסרתי שם.
  6. ידוע לי, כי שטח הקמפוס הינו שטח פרטי והנני נותן הסכמתי לעריכת חיפוש ברכבי בעת כניסתי ו/או בעת יציאתי מהקמפוס אם וכאשר יורה כך קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי שיפעל מטעמו. ידוע לי, כי הסכמותיי בכתב התחייבות זה, לרבות בסעיף 5, מהוות תנאי לקבלת תווית החנייה.
  7. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי התשלום בגין התווית ייגבה על-ידי מחלקת חשבונות סטודנטים ישירות מחשבון הבנק שלי, על-פי פרטי ההוראה לחיוב חשבון בנק שמסרתי שם.
  8. הנני מצהיר/ה, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס זה הם מלאים ואמיתיים.
    הנני מתחייב בעת החלפת מכונית להסיר את התווית מן השמשה ולהחזירה למשרד חלוקת תוויות, (גם אם נקרעה). אי החזרת התווית תמנע קבלת תווית חדשה.