כתב התחייבות – גמלאי הטכניון

כתב התחייבות - גמלאי הטכניון

  • הנך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).
  • יש למלא כתב התחייבות עבור כל רכב בנפרד.
  • אין כפל תוויות או אישורי כניסה על אותו הרכב – התווית התקפה לצורך פיקוח, הינה התווית של יחידת הבטחון.
  • במידה והרכב רשום כבר במערכת אין צורך לצרף רישיון רכב. אם זהו רכב שלא מופיע אצלנו במערכת עליך להציג רישיון רכב או לצרף צילום של רישיון הרכב.
  בנוסף, במידה ומדובר ברכב מליסינג פרטי, יש להציג הסכם רכישה. במידה ומדובר ברכב חברה, יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
 • הנני מתחייב/ת להדביק את התווית בחזית שמשת המכונית במקום בולט (רצוי בחלק העליון מאחורי הראי).
  1. הנני מתחייב/ת לא להעביר את התווית לאדם אחר או לרכב אחר.
  2. הנני מתחייב/ת למלא אחר הנהלים הנהוגים בקמפוס, למלא אחר הוראות קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי מטעמו, לשמור על חוקי התנועה בתוך הקמפוס ולחנות את רכבי בהתאם לתמרורים ומגרשי החנייה בהתאם לצבע התווית שקיבלתי.
  3. אני מקבל/ת תווית אישית בצבע "אדום-זהב" המיועדת לגמלאי הטכניון – החניה על-פי היתר זה מותרת במגרשי החנייה לתוויות אדומות. החניה אסורה באותם החניונים הסגורים במחסומים אוטומטיים ו/או סומנו "לסגל ועובדים בלבד".
  4. כל חנייה שאינה בהתאם לאמור בסעיפים 3 – 2 תהווה הפרה של תנאי היתר החנייה. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי הפרה כאמור תאפשר לטכניון לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, בהתאם לשיקול דעתו: החרמת התווית, הטלת קנס, גרירת הרכב (הכרוכה בכניסה אל הרכב לשם גרירתו) וחיובי בתשלום הוצאות הגרירה, סנדול הרכב וחיוב בהוצאות הסנדול, הדבקת מדבקות על שמשת הרכב. גובה הקנס במהלך שנת הלימודים הנוכחית יעמוד על מאה ₪, ואני מסכים/ה לכך שבאם יינתן לי קנס הוא ינוכה משכרי החודשי בתשלום אחד.
  5. ידוע לי, כי שטח הקמפוס הינו שטח פרטי והנני נותן הסכמתי לעריכת חיפוש ברכבי בעת כניסתי ו/או בעת יציאתי מהקמפוס אם וכאשר יורה כך קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי שיפעל מטעמו. ידוע לי, כי הסכמותיי בכתב התחייבות זה, לרבות בסעיף 5, מהוות תנאי לקבלת תווית החנייה.
  6. הנני מצהיר/ה, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס זה הם מלאים ואמיתיים.
    הכניסה לקרית הטכניון והחניה במגרשי החניה מותרים לגמלאי/ת ובן/בת זוג, ולא לבני משפחתם אלא אם צוין אחרת על גבי התווית. הנני מתחייב בעת החלפת מכונית להסיר את התווית מן השמשה ולהחזירה למשרד חלוקת תוויות, (גם אם נקרעה). אי החזרת התווית תמנע קבלת תווית חדשה.
 • מתוך שתי התווית שאני זכאי/ת לקבל, אחת בלבד יכולה לשמש את אחד מילדיי ותסומן ככזו, ובתנאי שאינו/ה סטודנט/ית בטכניון. במידה והתווית נועדה לשימוש אחד מילדיי: