בקשת אישור זמני לרכב חלופי

בקשת אישור זמני לרכב חלופי

  • ניתן להנפיק עד 14 ימים בשנה.
  • אישור זמני הינו אישור קרטון (לא מדבקה) וחובה להניחו מתחת לשמשת הרכב '. (בחלקו הפנימי)
  • אישור הקרטון שווה ערך לתווית החנייה הקבועה. הרשאות מיקומי החניה זהות להרשאות של התווית שברשותי. יש לאסוף אישור זמני זה ממשרד תוויות בשעות קבלת קהל.
  • יש לצרף רישיון רכב.
   • Max. file size: 20 MB.
    1. הנני מתחייב/ת למלא אחר הנהלים הנהוגים בקמפוס, למלא אחר הוראות קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי מטעמו, לשמור על חוקי התנועה בתוך הקמפוס ולחנות את כלי רכבי בהתאם לתמרורים ומגרשי החנייה בהתאם לסוג התווית שקיבלתי.
    2. כל חנייה שאינה בהתאם לאמור בכתב ההתחייבות שחתמתי בעת הנפקת התווית הקבועה, תהווה הפרה של תנאי היתר החנייה. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי הפרה כאמור תאפשר לטכניון לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, בהתאם לשיקול דעתו: החרמת התווית, הטלת קנס, גרירת כלי הרכב וחיוב בתשלום הוצאות הגרירה והסנדול הדבקת מדבקות על שמשת כלי הרכב. גובה הקנס במהלך שנת הלימודים הנוכחית יעמוד חנייה באזור לא מורשה בהתאם לסוג המדבקה, הקנס יהיה 100 ₪. חנייה בניגוד לתמרורים (חניה על אי תנועה, חניה על מדרכה, חניה במקום בו קיים תמרור האוסר על חנייה, חנייה במקום בו המדרכה מסומנת באדום-לבן וכד'), הקנס יהיה 250 ₪. חנייה שלא כדין בחניות המסומנות לנכים, הקנס יהיה 750 ₪. ת ₪ ואני מסכים/ה לכך שבאם יינתן לי קנס הוא ייגבה על-ידי מחלקת חשבונות סטודנטים ישירות מחשבון הבנק שלי, על-פי פרטי ההוראה לחיוב חשבון הבנק שמסרתי שם.
    3. ידוע לי, כי שטח הקמפוס הינו שטח פרטי והנני נותן הסכמתי לעריכת חיפוש ברכבי בעת כניסתי ו/או בעת יציאתי מהקמפוס אם וכאשר יורה כך קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי שיפעל מטעמו.ידוע לי, כי הסכמותיי בכתב התחייבות זה, לרבות כלל סעיפיו, מהוות תנאי לקבלת אישור החנייה.
    4. הנני מצהיר/ה, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס זה הם מלאים ואמיתיים.
   • במידה ומדובר בהחלפת רכב - יש לציין זאת