אישור הכנסת רכבי אורחים לדיירי המעונות – סטודנטים בתואר ראשון

כתב התחייבות - פתיחת שם משתמש להכנסת אורחים של דיירי מעונות - תואר ראשון (אין להכניס סטודנטים בהרשאה זו)

  • בחתימתך על כתב התחייבות זה הנך הופך מורשה בתיאום לכניסת רכבי אורחיך לקמפוס הטכניון.
  • שם המשתמש ייפתח תוך כ-24 שעות
  • הגבלת כמות הכנסת רכבים: 2 רכבים ביום, 5 רכבים בשבוע, 20 רכבים (שונים) בחודש
  • * כל הרכבים מוגבלים ל- 10 כניסות בחודש.
  1. אני הח"מ, מבקש כי תאפשרו מעת לעת לאורחיי להכניס את רכבם לשטח הטכניון לצורך ביקורים ו/או מפגשים. (למען הסר ספק אין להכניס סטודנטים בהרשאה זה) מתן האפשרות לכניסה בפועל תעשה באמצעות הזנת אישוריי כניסה למערכת ממוחשבת. הסיסמא הראשונית לשימוש במערכת תישלח לכתובת המייל הטכניוני שלי.
  2. למען הסר ספק בהרשאה זו אין להכניס רכבי סטודנטים (סטודנט אינו אורח)- במידה ואתפס כשאני מפר הנחיה זו תישלל זכותי לאשר כניסת רכבי אורחים לאלתר.
  3. הנני מתחייב/ת לוודא כי אורחיי חונים על פי חוק ועל פי כללי החניה הנהוגים בטכניון. זכות החניה נתונה בכביש ההיקפי בלבד (מסלול אוטובוסים בקו שרות) למעט בחנייה לתוויות אדומות ובמקומות המפורטים בסעיף 4.
  4. החניה באזורים המוגדרים: לבעלי היתר מיוחד, דיירי מעונות, מורשים בלבד, חניונים הסגורים במחסומים, אסורה!
  5. הנני מתחייב/ת לא לאשר כניסת רכבים בעבור סטודנט אחר. ידוע לי כי במידה ואתפס כשאני מפר הנחיה זו תישלל זכותי לאשר כניסת רכבי אורחים לאלתר.
  6. הנני מתחייב/ת כי אורחיי ינהגו לפי הנהלים הנהוגים בקמפוס ולפי הוראות קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי מטעמו.
  7. הנני מורשה להתיר כניסתם של רכבים לשטח הקמפוס – תוקפו של אישור זה הוא עד לסוף השנה האקדמית ובכפוף לכך שאתגורר במעונות משך כל התקופה.
  8. ידוע לי כי מועדי כניסת רכבי אורחים לקמפוס ושהייתם בתחום הקמפוס הינם: בימים א' – ה', לאחר השעה 15:30 ועד לשעה 07:00 למחרת, בסופי שבוע 24 שעות ביממה, בחופשות מן הלימודים לפי קביעת קצין הביטחון של הטכניון.
  9. כל חנייה שאינה בהתאם לאמור בסעיפים הנ"ל תהווה הפרה של תנאי היתר "אישור הכנסת רכבי אורחים לדיירי מעונות". ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי הפרה כאמור תאפשר לטכניון לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, להתאם לשיקול דעתו: הטלת קנס, גרירת הרכב שכניסתו אושרה בהתאם לבקשתי )כולל כניסה אל הרכב לשם ביצוע הגרירה( וחיובי בתשלום הוצאות הגרירה, סנדול הרכב וחיוב בהוצאות הסנדול והדבקת מדבקות על שמשת הרכב. גובה הקנס במהלך שנת הלימודים הנוכחית יעמוד על מאה ₪,עם זאת גובה הקנס על חניה במקום המותר לבעלי "תו חניה לנכה" יעמוד על שבע מאות וחמישים₪ . כמו כן, אני מאשר שבמקרה ואחוייב בקנסות, יגבו הללו באמצעות מחלקת חשבונות סטודנטים ישירות מחשבון הבנק שלי, על-פי פרטי ההוראה לחיוב חשבון הבנק שנמסרה להם. בחתימתי על התחייבות זו, אני מייפה את כוחו של הטכניון ו/או מחלקת חשבונות הסטודנטים, לפעול כאמור.
  10. ידוע לי, כי שטח הקמפוס הינו שטח פרטי והנני נותן הסכמתי לעריכת חיפוש ברכבי אורחיי בעת כניסתם ו/או בעת יציאתם מהקמפוס אם וכאשר יורה כך קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי שיפעל מטעמו. ידוע לי, כי הסכמותיי בכתב התחייבות זה, לרבות כלל סעיפיו, מהווה תנאי לקבלת הזכות לאשר כניסת רכבים לקמפוס.
  11. אני מתחייב ליידע את אורחיי באשר לאמור לעיל ולדרוש מהם לפעול בהתאם לנהלי הטכניון והנחיות קצין הבטחון.
  12. הנני מצהיר/ה, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס זה הם מלאים ואמיתיים ומתחייב לכל האמור לעיל.

  שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לאדם אחר. הפרה תוביל לחסימת שם המשתמש עד לסיום שנה אקדמית זו.

 • Hidden